GAP EΜΠΟΡΙA OPTIK½Ν ΕΙΔ½Ν ΑΕ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.:62089/01ΑΤ/Β/06/523
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
(Ποσά σε ευρώ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά Ποσά
Ανα¹όσβεστη Ανα¹όσβεστη κλειόμενης κλειόμενης
Αξία κτήσεως Α¹οσβέσεις αξία Αξία κτήσεως Α¹οσβέσεις αξία χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Β Εξοδα εγκατάστασης Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1.Εξοδα ιδρύσεως & ¹ρ.εγκατάστασης 1,757.77 0.00 1,757.77 1,757.77 0.00 1,757.77 Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο
Σύνολο εξόδων εγκατάστασης (Β) 1,757.77   0.00   1,757.77   1,757.77   0.00   1,757.77   1. Καταβλημένο 60,000.00 60,000.00
60,000.00 60,000.00
Γ. ΙΙ. Ενσώματες ακινητο¹οιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα 40,366.85 16,080.84 24,286.01 40,366.85 14,472.89 25,893.96 IV. A¹οθεματικά Κεφάλαια
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις 1. Τακτικό α¹οθεματικό 6,489.15 3,577.47
6. 'Ε¹ι¹λα και λοι¹ός εξο¹λισμός 54,164.69 41,981.61 12,183.08 54,164.69 36,982.99 17,181.70 6,489.15 3,577.47
Σύνολο ακινητο¹οιήσεων (ΓΙΙ) 94,531.54 58,062.45 36,469.09 94,531.54 51,455.88 43,075.66 V. A¹οτελέσματα εις νέο
Υ¹όλοι¹ο κερδών χρήσεως εις νέο 55,100.16 39,775.16
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακρο¹ρόθεσμες Υ¹όλοι¹ο ζημιών χρήσεως εις νέο 0.00 0.00
55,100.16   39,775.16
χρηματοοικονομικές α¹αιτήσεις Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV+AV) 121,589.31 103,352.63
7. Λοι¹ές μακρο¹ρόθεσμες α¹αιτήσεις 14,575.12 14,575.12
Σύνολο ¹άγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 51,044.21 57,650.78
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Γ.  ΥΠΟΧΡΕ½ΣΕΙΣ
Ι Α¹οθέματα
20.Εμ¹ορεύματα 167,877.26 66,551.04
24 Α & Β υλες 24,097.07 12,612.16
191,974.33 79,163.20
ΙΙ. Α¹αιτήσεις ΙΙ. Βραχυ¹ρόθεσμες υ¹οχρεώσεις
1. Πελάτες 841,699.62 689,870.35 1. Προμηθευτές 967,210.05 725,448.95
11. Χρεώστες διάφοροι 87,547.93 12,286.87 2.Tρά¹εζες 0.00 0.00
929,247.55 702,157.22 2α. Ε¹ιταγές ¹ληρωτέες 52,457.92 42,180.57
IV.  Διαθέσιμα 5. Υ¹οχρεώσεις α¹ό φόρους-τέλη 48,154.65 42,972.55
1. Ταμείο 53,039.34 59,046.13 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 6,870.02 4,527.18
3. Καταθέσεις όψεως και ¹ροθεσμίας 48,843.31 52,578.43 11.Πιστωτές διάφοροι 79,624.56 33,871.65
101,882.65 111,624.56 Σύνολο υ¹οχρεώσεων (ΓΙΙ) 1,154,317.20 849,000.90
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) 1,223,104.53 892,944.98
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) 1,275,906.51 952,353.53 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) 1,275,906.51 952,353.53
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤ½Ν ΧΡΗΣΕ½Σ
 31ης Δεκεμβρίου 2014 ( 1 Ιανουαρίου 2014 - 31 Δεκεμβρίου 2014)   ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕ½Σ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤ½Ν
Ποσά Ποσά
                                                                                                                                                                  Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 κλειόμενης κλειόμενης
Ι. Α¹οτελέσματα εκμεταλλεύσεως χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Κύκλος Εργασιών (¹ωλήσεις) 982,728.55 937,747.74
Μείον: Κόστος ¹ωλήσεων 667,522.70 682,909.32 Καθαρά α¹οτελέσματα (κέρδη) χρήσεως 80,456.53 102,296.89
Μικτά α¹οτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 315,205.85 254,838.42 (-) Υ¹όλοι¹ο α¹οτελεσμάτων (ζημιών)
ΠΛΕΟΝ : Αλλα έσοδα εκμ/σης 11.34 12,241.69       ¹ροηγούμενων χρήσεων 0.00 -44,505.69
Σύνολο 315,217.19 267,080.11      Υ¹όλοι¹ο κερδων εις νέο 39,775.16 0.00
ΜΕΙΟΝ: 1. ΄Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 233,449.24   233,449.24 164,783.22   164,783.22 Σύνολο 120,231.69 57,791.20
Μερικά α¹οτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως 81,767.95 102,296.89 ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος 22,219.85 15,285.71
Ολικά α¹οτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 81,767.95 102,296.89              2. Λοι¹οί μη ενσωματωμένοι στο  0.00 1,449.20
ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα α¹οτελέσματα
ΙΙ. ΜΕΙΟΝ:                 λειτουργικό κόστος φόροι 0.00 0.00
             1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα 1,311.42 1,311.42 0.00 0.00              3.Αφορολόγητο Α¹οθ.Ε¹ενδυσ. 0.00   0.00
Οργανικά και έκτακτα α¹οτελέσματα (κέρδη) 80,456.53 102,296.89 Κέρδη ¹ρος διάθεση 98,011.84 41,056.29
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο α¹οσβέσεων ¹αγίων στοιχείων 6,606.57 6,486.05
Μείον: Οι α¹ό αυτές ενσωματωμένες Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
                        στο λειτουργικό κόστος 6,606.57 - 6,486.05 - 1. Τακτικό α¹οθεματικό 2,911.68 2,358.89
2.Μερίσματα ¹ληρωτεα 40,000.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕ½Σ ¹ρο φόρων 80,456.53 102,296.89 8. Υ¹όλοι¹ο κερδών εις νέο 55,100.16   38,697.40
ΑΘΗΝΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 0
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝ½Ν ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ                                                                          ΈΝΑ    ΜΕΛΟΣ   ΤΟΥ    Δ.Σ.                                                                                              Ο   ΛΟΓΙΣΤΗΣ                   ΤΟ ΜΕΛΟΣ                                                             Ο   ΛΟΓΙΣΤΗΣ
                                              ΓΕ½ΡΓΙΟΣ   ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ                                                     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
                                                                     ΑΔΤ   Χ  076166               ΑΔΤ AK 103332                                                            ΑΔΤ  ΑΒ 028400