Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ      Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ      Ε Κ Μ Ε Τ Α  Λ Λ  Ε Υ Σ Η Σ
         Τ Η Ν     3 1 Η Ν    Δ Ε Κ  Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ   2014
                                       
  ΧΡΕΣΗ   ΠΙΣΤΣΗ
1 Αοθέματα  ενάρξεως  χρήσεως 1 Πωλήσεις
20 - Εμορεύματα 66,551.04 70 - Εμορευμάτων 920,154.56
21 - Προϊόντα έτοιμα  και  ημιτελή 0.00 71 - Ποϊόντων ετοίμων  & ημιτελών 45,601.23
24 - Πρώτες & βοηθ.ύλες-Υλικά συσκ. 12,612.16 72 - Πωλήσεις αγίων 0.00
2 Αγορές  χρήσεως 73 - Παροχή Υηρεσιών 16,972.76 982,728.55
20 - Εμορεύματα 762,336.05
24 - Πρώτες & βοηθ.ύλες-Υλικά συσκ. 17,997.78
    Σύνολο αρχικών αοθεμάτων & αγορών 859,497.03 2 Λοιά οργανικά έσοδα
3 ΜΕΙΟΝ : Αοθέματα  τέλους  χρήσεως 74 - Ειχορηγήσεις 0.00
20 - Εμορεύματα 167,877.26 76 - Εσοδα κεφαλαίου 11.34 11.34
21 - Προϊόντα έτοιμα  και  ημιτελή
24 - Πρώτες & βοηθ.ύλες-Υλικά συσκ. 24,097.07 -
  - Αγορές και διαφορά (+/-) αοθεμάτων 667,522.70    
4 Οργανικά   έξοδα
60 - Αμοιβές  και  έξοδα  ροσωικού 119,567.73
61 - Αμοιβές  και  έξοδα  τρίτων 600.00
62 - Παροχές  τρίτων 34,893.31
63 - Φόροι - Τέλη 3,727.20
64 Διάφορα  έξοδα
64.00 - Έξοδα  μεταφορών 1,123.96
64.01 - Εξοδα ταξιδιων 0.00
64.02 - Εξοδα ροβολης 0.00
64.05 - Συνδρομές-εισφορές 210.00
64.07 Εξοδα γραφικα 131.57
64.09 - Έξοδα  δημοσιεύσεων 0.00
64.98 - Διάφορα           65,885.22 67,350.75
65 Τόκοι  και  συναφή  έξοδα 703.68
66 Αοσβέσεις  αγίων  στοιχείων  ενσω- 6,606.57
ματωμένες  στο  λειτουργικό  κόστος
Συνολικό κόστος 233,449.24 233,449.24
Κέρδη εκμεταλλευσης 81,767.95
    ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΣΗΣ 949,989.43 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΣΗΣ 982,739.89
                                                              ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ &            Ο  ΛΟΓΙΣΤΗΣ
         ΔΙΕΥΘΥΝΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
                                                ΑΔΑΜ ΠΑΠΑΔΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ